Search:
MARCUS AURELIUS
Koinon of Macedonia
Obv:KAICAP ANTWNINOC
Radiate head right.
Rev:KOINON MAKEΔONWN
Winged thunderbolt.
(GIC 1541 / Moushmov 5889 )
25mm / 10.2g
die axis 6:00